"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"