"Подкрепа за успех"

"Подкрепа за успех"

"Подкрепа за успех"

Група за допълнително обучение по български език и литература I а, б клас 

Овладяване на езиковата компетентност. Овладяване на обобщена представа за звук и буква , елементи на фонетичната и графичната система на българския език.

Група за допълнително обучение по български език и литература III a клас 

Преодоляване дефицитите свързани с правописа гласните и съгласни звукове , части на речта , правилна употреба на видовете изреченения . Овладяване на умения за четене с разбиране , извличане на информация от текст.

Група за допълнително обучение по български език и литература IV a,б клас 

Усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и изразително, да пишат грамотно и четливо. Усъвършенстване уменията на учениците за осмисляне на художествен текст, Усъвършенстване на комуникативно -речевите умения. Обогатяване на знанията за строежа на езика , езиковите и речеви единици, правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми .

Група за допълнително обучение по български език и литература V a клас 

Да се затвърждаване на знанията по български език и литература, допълнителна подкрепа и подготвка за НВО.