За нас

Провеждането на образователно-възпитателният процес се осъществява в условия на добра и поддържана материално-техническа база , с просторни и добре онагледени класни стаи. 

Обособени са компютърен кабинет , кабинет по природни науки , ресурсен кабинет , помещение за столово хранене, които са предпоставка за задържане на децата в училище. 

Участието в извънкласни дейности по проекти , включването на училището в Национални програми - "Училищен плод", Училищно мляко, "С грижа за всеки ученик и др. , допълнително спомага за приобщаване към училищният живот. 

Училище е партньор и на Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе". Стремежът към качествено образование и възпитание определят работата на педагогическия екип, начело с Авелин Драганчев -директор на училището.